Les interjeccions que fan únic el valencià

Este article, millorat, corregit i ampliat, el pots trobar al llibre «De Molta Categoria», a la venda en les millors llibreries. Anem a repassar les nostres d’interjeccions, eixes expresions orals que fan única una llengua. En el cas del valencià, tan acostumats com estem a contraure paraules (ací les millors), és normal que hi haja una…

Les millors contraccions del valencià oral

Algunes paraules valencianes es pronuncien de manera més curta del que s’escriuen, estes reduccions típiques del valencià oral són el que jo entenc per contraccions. Com per exemple quan mascletada es convertix en mascletà o fideuada en fideuà. Així que m’he ficat a buscar les millors de la nostra llengua, quasi totes són el resultat de canviar la terminació -ada…